Majimoji Rurumo - Otaku-Streamers

Information

  Majimoji Rurumo

Alternative Title(s)     Majimoji Rurumo
Majimoji Rurumo
?ã?ã??ã?ã??ã??ã??

Genre(s)     Comedy, Fantasy, Shounen
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     July 8 , 2014
Date Finished     September 23 , 2014
Overall Views     4580
Rating     9/10.00 (57) 

Synopsis


Shibaki is a high-school boy whose only interest is girls. Except he's been branded as the most hentai boy at school and the girls avoid him like the plague. One day he finds a book in the library about how to summon witches. He tries it as a joke, but it turns out to be the real thing. An apprentice witch named Rurumo appears to grant him a wish. Shibaki helps Rurumo and she in return refuses to take his soul. (This part of this story happened before the start of chapter1) When the story starts, Shibaki wishes he could see Rurumo again. His wishes is granted immediately as Rurumo falls from the sky and crash lands in front of him. He finds out that as punishment for not taking his soul she's been busted down to an apprentice demon. Now, she must complete the task of getting Shibaki to use up 666 magic tickets that grant wishes before she can become a witch again. However, what she doesn't know is that each time he uses a ticket it shortens his life. When the last ticket is used up, Shibaki will die. Shibaki knows this because Rurumo's familiar black cat Chiro tell him as part of the 'contract' for giving him the tickets. Now, Shibaki has a choice, make a wish and help Rurumo become a witch again or resist the temptation and try to save his own life.

(Source: jCafe24)


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2014-07-18 zemotion9 708
2 Episode 2 2014-07-21 zemotion9 489
3 Episode 3 2014-07-30 zemotion9 421
4 Episode 4 2014-08-05 zemotion9 361
5 Episode 5 2014-08-11 zemotion9 784
6 Episode 6 2014-08-20 zemotion9 330
7 Episode 7 2014-08-29 zemotion9 294
8 Episode 8 2014-09-08 zemotion9 264
9 Episode 9 2014-09-08 zemotion9 268
10 Episode 10 2014-09-21 zemotion9 208
11 Episode 11 2014-09-21 zemotion9 231
12 Episode 12 2014-10-04 zemotion9 222