Cyclops Shoujo Saipu~ - Otaku-Streamers

Information

  Cyclops Shoujo Saipu~

Alternative Title(s)     Cyclops Shoujo Saipu~
ã?µã?¤ã?¯ã?­ã??ã?¹å°??ã?ã??~
Cyclops Shoujo Saipuu

Genre(s)     Comedy, School, Slice of Life, Seinen
Episode(s)     12
Type     Web
Date Released     March 11 , 2013
Date Finished     May 29 , 2013
Overall Views     4184
Rating     8.71/10.00 (41) 

Synopsis


When Fuuka hit her second year of middle school, puberty kicked in. Now she's really tall and has huge boobs. Due to her hairstyle, her classmates call her 'Saipu,' after the cyclops. Her affection for her older brother was cute when she was a little girl and said she wanted to marry him. Now it just freaks him out, since she's decided she's adult enough to follow through on her childish promises. This 4-koma style manga is the story of the life of this cyclops girl!


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2013-03-29 zemotion9 883
2 Episode 2 2013-03-29 zemotion9 513
3 Episode 3 2013-03-29 zemotion9 423
4 Episode 4 2013-04-09 zemotion9 349
5 Episode 5 2013-04-09 zemotion9 332
6 Episode 6 2013-04-22 zemotion9 298
7 Episode 7 2013-04-22 zemotion9 289
8 Episode 8 2013-05-09 zemotion9 347
9 Episode 9 2013-05-31 zemotion9 201
10 Episode 10 2013-05-31 zemotion9 197
11 Episode 11 2013-07-03 zemotion9 179
12 Episode 12 2013-07-03 zemotion9 173