Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Final - Otaku-Streamers

Information

  Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Final

Alternative Title(s)     Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Final
Jungle wa Itsumo Hale Nochi Guu Final
Haré+Guu Final, Hare+Guu Final Haré+Guu Final, Hare+Guu Final, ã?¸ã?£ã?³ã?°ã?«?ã??ã??ã?ã?¬??ã?°ã?¥ã???????

Genre(s)     Comedy
Episode(s)     7
Type     OVA
Date Released     December 20 , 2003
Date Finished     June 24 , 2004
Overall Views     229
Rating     7.67/10.00 (3) 

Synopsis


Haré's family receives a video letter from Weda's home in the city. Witnessing how sad and lonely Weda's mother and Bel are without her, Weda decides to take Haré and Guu back to the city for a while. After Haré complains about being bored and lonely without his friends in the jungle (as part of his plot to persuade his mother to take him back), Weda decides to send him to a private school in the city, where he instanly falls in love with a pretty girl named Rita. But, of course, Guu wants part of the action too.

Related     [Prequel]Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Deluxe

Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2012-07-04 error345 48
2 Episode 2 2012-07-04 error345 46
3 Episode 3 2012-07-04 error345 38
4 Episode 4 2012-07-05 error345 34
5 Episode 5 2012-07-05 error345 30
6 Episode 6 2012-07-05 error345 33