Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende!! - Otaku-Streamers

Information

  Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende!!

Alternative Title(s)     Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende!!
ã??ã?¦ã?³ã?¿ã?¦ã?³?ã?¬ã?­??ã?ã??ã?ã???ã???!!


Genre(s)     Comedy, Variety Show
Episode(s)     Number of Episode is not yet announced.
Type     Jdrama Series
Date Released     October 3 , 1989
Date Finished     No Confirmation
Overall Views     4050
Rating     8.97/10.00 (34) 

Synopsis


Perhaps the best known Gaki no Tsukai episodes are those dealing with batsu games, or punishment games, in which one or more of the cast members are subjected to after losing bets, major competition, or physical challenges.

The 'No Laughing' Batsu Game itself (broadcast annually during the New Year's Holiday) was first introduced in 2003. The premise of each 'No Laughing'-punishment game is, the losing members of the cast have to endure many compromising, absurd, generally ridiculous situations for a long period of time (up to 24-hours, thus far) but must refrain from laughing at any of them. Whenever someone does laugh, and he is caught by A Watcher, the announcer of the game will declare that person as having just become 'out' (アウト or a-u-to in Katakana); immediately afterwards, the appropriate number of 'hang-men' will come out to mete the rule breaker's punishment. (To date, this has been executed via single strikes on the buttocks {or somewhere in that area} with a weapon — one which does not change mid-game.)


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2011-01-21 Prototype 1037
2 Episode 2 2011-01-21 Prototype 736
3 Episode 3 2011-01-21 Prototype 505
4 Episode 4 2011-05-17 Prototype 337
5 Episode 5 2011-05-17 Prototype 429
6 Episode 6 2011-05-19 Prototype 411
7 Episode 7 2012-10-04 Prototype 357
8 Episode 8 2012-10-04 Prototype 238